Bazı anlaşmalar Resmî Gazete’de yayımlanmayabilecek

by Haber Fora

Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, “bazı milletlerarası antlaşmaların Resmî Gazete’de yayımlanmayabileceğini” öngören kurallarını Anayasa’ya uygun buldu.

AYM’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararına göre CHP, 9 numaralı Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, “Milletlerarası bir antlaşmaya veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca yapılan teknik veya idari nitelikteki andlaşmaların, iktisadi veya ticari nitelikte olmamak, özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin haklarını ilgilendirmemek ve Türk kanunlarında değişiklik getirmemek kaydıyla Resmî Gazete’de yayımlanmayabileceğini” öngören hükmü ile ‘Bu antlaşmaların onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarının da Resmî Gazete’de yayımlanmayabileceği”ni düzenleyen kuralların iptali istendi.

Dava dilekçesinde, “milletlerarası anlaşmaların yayımlanmalarının zorunlu olduğu, bazı antlaşmaların Resmî Gazete’de yayımlanmadan yürürlüğe girmesine imkân tanınmasının antlaşmaların siyasi denetimden kaçırılmasına sebebiyet verdiği” belirtildi.

Anayasa Mahkemesi ise oy birliğiyle kuralların iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, Anayasa’da antlaşmaların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla bazı antlaşmaların yayımlanmadan yürürlüğe girmesine imkân tanıyan kuralların kanunla düzenlenmesi gereken konulardan olmadığı belirtildi.

Gerekçede, “Anlaşmaların yayımlanmasına yönelik yürürlükte olan herhangi bir kanuni düzenleme tespit edilemediğinden kuralların bu yönüyle de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesine bir engel bulunmamaktadır. açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’ya aykırı değildir.” denildi.

Kurallarda belirtilen antlaşmaların, doğrudan Cumhurbaşkanı onayına tabi olduğu, Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yayımlanması zorunlu andlaşmalar kapsamında bulunmadığı vurgulanan gerekçede, dolayısıyla kurallarda sayılan andlaşmaların yayımlanmasına yönelik anayasal bir zorunluluk bulunmadığı kaydedildi.

Gerekçede, “Kuralların, milli menfaatler gereği yayımlanması uygun olmayan andlaşmaların yayımlanmadan yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralların kamu yararı dışında başka bir amaç güttüğü söylenemeyeceğinden hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır.” tespiti yapıldı.

AYM’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararına göre CHP, 9 numaralı Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, “Milletlerarası bir antlaşmaya veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca yapılan teknik veya idari nitelikteki andlaşmaların, iktisadi veya ticari nitelikte olmamak, özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin haklarını ilgilendirmemek ve Türk kanunlarında değişiklik getirmemek kaydıyla Resmî Gazete’de yayımlanmayabileceğini” öngören hükmü ile ‘Bu antlaşmaların onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarının da Resmî Gazete’de yayımlanmayabileceği”ni düzenleyen kuralların iptali istendi.

Dava dilekçesinde, “milletlerarası anlaşmaların yayımlanmalarının zorunlu olduğu, bazı antlaşmaların Resmî Gazete’de yayımlanmadan yürürlüğe girmesine imkân tanınmasının antlaşmaların siyasi denetimden kaçırılmasına sebebiyet verdiği” belirtildi.

Anayasa Mahkemesi ise oy birliğiyle kuralların iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, Anayasa’da antlaşmaların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla bazı antlaşmaların yayımlanmadan yürürlüğe girmesine imkân tanıyan kuralların kanunla düzenlenmesi gereken konulardan olmadığı belirtildi.

Gerekçede, “Anlaşmaların yayımlanmasına yönelik yürürlükte olan herhangi bir kanuni düzenleme tespit edilemediğinden kuralların bu yönüyle de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesine bir engel bulunmamaktadır. açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’ya aykırı değildir.” denildi.

Kurallarda belirtilen antlaşmaların, doğrudan Cumhurbaşkanı onayına tabi olduğu, Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yayımlanması zorunlu andlaşmalar kapsamında bulunmadığı vurgulanan gerekçede, dolayısıyla kurallarda sayılan andlaşmaların yayımlanmasına yönelik anayasal bir zorunluluk bulunmadığı kaydedildi.

Gerekçede, “Kuralların, milli menfaatler gereği yayımlanması uygun olmayan andlaşmaların yayımlanmadan yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralların kamu yararı dışında başka bir amaç güttüğü söylenemeyeceğinden hukuk devleti ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır.” tespiti yapıldı.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap