Gaye Su Akyol’un Oya Baydar mesajı tepki çekti

by Haber Fora

Şarkıcı Gaye Su Akyol’un Türkiye’de edebiyatın önemli isimlerinden Oya Baydar’a “faydalı aptal” ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti.

Yazar Oya Baydar, geçen günlerde yeni çıkan “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri” isimli kitabı hakkında T24’e bir söyleşi verdi. Baydar, Murat Sabuncu’ya verdiği söyleşide 2010’daki anayasa referandumu hakkında da konuştu.

Kendisini eleştiren Oya Baydar, o dönemki “yetmez ama evet” kampanyası hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bu söyleşinin farklı sitelerde de haber olarak paylaşılmasının ardından şarkıcı Akyol, Baydar’a “faydalı aptal” ifadesini kullandı.

Akyol’un söz konusu mesajı şöyle:

Akyol’un bu mesajına Twitter kullanıcılarından yüzlerce tepki geldi. Bu tepkilerden birisi şöyle:

Akyol bu takipçisine şöyle yanıt verdi:

Akyol’un bu mesajları da tepkiyle karşılandı.

Oya Baydar kimdir?

Can Yayınları, Baydar’ın hayatını şöyle aktarıyor:

Oya Baydar, 1940’ta İstan­bul’da doğ­du. Not­re Da­me de Si­on Fransız Kız Li­se­si’nin son sınıfında yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı genç­lik ro­manı ne­de­niy­le ne­re­dey­se okul­dan atı­lı­yor­du. 1964’te İÜ Sos­yo­lo­ji Bölü­mü’n­ü bi­tir­di. Aynı yıl bu bölüme asis­tan ola­rak gir­di. “Türki­ye’de İş­çi Sınıfının Do­ğu­şu” ko­nu­lu dok­to­ra te­zi­nin Üni­ver­si­te Pro­fe­sörler Ku­ru­lu ta­rafından iki kez red­de­dil­me­si üze­ri­ne öğ­ren­ci­ler olayı protes­to için rektörlüğü iş­gal et­ti­ler. Bu olay ilk üni­ver­si­te iş­ga­li ey­le­mi ol­du. Da­ha son­ra An­ka­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si’ne sos­yo­lo­ji asis­tanı ola­rak gir­di. 1971’de­ki 12 Mart As­ke­rî Müda­ha­le­si sırasında, TİP ve TÖS üye­si ola­rak sos­ya­list kim­li­ği ne­de­niy­le tu­tuk­landı ve üni­ver­si­teden ayrıldı. Yeni Ortam, Politika ga­ze­te­le­rin­de köşe ya­zarlığı yaptı. 12 Eylül sı­ra­sında yurtdışına çıktı. 1992’ye ka­dar 12 yıl Al­man­ya’da sürgünde kaldı. Bu­ra­da, sos­ya­list sis­te­min çöküş süre­ci­ni yakından ya­şadı. 1991’de yazdığı Elveda Alyoşa adlı öykü ki­tabıyla Sa­it Fa­ik Hikâye Arma­ğa­nı’nı, 1993 yılında da Kedi Mektupları adlı ro­manıyla Yu­nus Nadi Ro­man Ödülü’nü aldı. Türki­ye’ye dönüşünde Ta­rih Vakfı ve Kültür Ba­kanlı­ğı’nın or­tak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi’nde re­daktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nde ge­nel yayın yö­net­me­ni ola­rak çalıştı. Sıcak Külleri Kaldı ro­manıyla 2001 yılı Or­han Ke­mal Ro­man Arma­ğanı’nı, Erguvan Kapısı’yla da 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap