Hazine arazileri tarım için çiftçilere kiraya verilecek, yeterli başvuru gelmezse gerçek ve tüzel kişilere de kiralanabilecek

by Haber Fora

Hazine arazileri bulundukları köydeki çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.

Dünya’nın göre, geçici teminatın alınmayacağı kiralamada hak sahiplerine 60 dönüme kadar arazi verilebilecek. Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçiler uygulama kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilecek.

Ancak kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde, bunlar gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilecek.

Hazine arazileri, köy mahalle nüfusuna kayıtlı olacak ve o bölgede ikamet edecek kayıtlı olmayan ancak en az 3 yıl köy veya mahallede ikamet eden kişilerle, kayıtlı olmakla birlikte orada ikamet etmeyenler de kiralama imkanından yararlanabilecek.

20 gün süreyle ilan edilecek

Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine idare tarafından belirlenecek, bunlara ilişkin bilgi ve belgeler, valilikler tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilecek.

Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilecek. 

İlan edilen tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine verileceği kura usulüyle belirlenecek.

Başvuru gelmeyenler yüzölçümü sınırlaması olmaksızın kiralacak

Hak sahipleri tarafından başvuru gelmeyen tarım arazileri, bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere yüzölçümü sınırlaması olmaksızın kiraya verilecek. Başvuru sahipleri puanlamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanı alana kiralama yapılacak. Puanlardaki eşitlik halinde, kura yöntemine başvurulacak.

Kiraların başlama ve bitiş tarihleri mümkün olduğu hallerde, ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kiralama süresi tamamlandığında, uygun görülmesi halinde 10 yıl uzatılabilecek.

İlk yıl kira bedeli, ilki 15 gün içinde olmak üzere üçer aylık dönemler halinde 4 taksitte ödenecek. Üst üste iki yıl kira bedelinin ödenmemesi halinde sözleşme feshedilecek.

Amacına uygun kullanılmazsa sözleşme feshedilecek

Kiraya verilen tarım arazisinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, tebligat yapılmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek. Ayrıca kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde de sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecek.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap